دیدار صالحی با روحانی و ارائه گزارش عملکرد سازمان انرژی اتمی ...