مدیرکل دفتر هماهنگی و نظارت بر امور جوانان وزارت ورزش گفت: 120 مرکز ورزشی در خوزستان در اختیار ستاد بحران قرار گرفت و در شهر اهواز 5 ورزشگاه نیز مردم ...