اکران فیلم «رحمان 1400» به دلیل تخلف در نمایش نسخه تایید نشده در برخی سینماها، متوقف شد ...