خسروی وفا گفت: در راستای مبارزه با هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز در حریم و بستر زاینده رود تخریب مستحدثات غیرمجاز 20 ویلای دیگر در باغبهادران از صبح دیروز ...