در رابطه با سن پدر در معافیت خدمت سربازی بیشتر بدانید. ...