عباس قانع برای گزارش دیدار رئال مادرید انتخاب شد. ...