عمرالبشیر رئیس جمهور مخلوع سودان همیشه با یک عصا شناسایی می شد. راز آن چه بود؟ ...