با رخ دادن دادن هر حادثه طبیعی از قبیل سیل، زلزله و...مسئولان لشکری و کشوری نسبت به این پدیده واکنش‌هایی دارند. در زلزله اخیر کرمانشاه، در کنار کمک‌ها ...