ر بازی Nonograms Katana نانوگرام‌ها یا همان جداول متقاطع ژاپنی پازل‌های منطق تصویری هستند که در آن سلول‌های یک شبکه باید طبق اعداد کناره‌های شبکه رنگ ...