امیدواریم به زودی در دستگاه‌قضا هیچ پرونده معوقی وجود نداشته باشد ...