اورژانس ایرانشهر 20 مادر باردار را به مراکز درمانی در دو روز گذشته انتقال داد. ...