عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تضعیف سطح دسترسی مردم به وکیل، یکی از تبعات قوانین و فرایند مربوط به صدور پروانه وکالت است، ...