عامل تهدید به بمب گذاری در یکی از بانک های تهران دستگیر شد ...