85 هزار نفر در کتابخانه های عمومی قزوین عضو شدند ...