بر اساس آمار اعلام شده با افزایش درآمدهای اختصاصی صندوق رفاه دانشجویان تا مبلغ 1,471 میلیارد طی چهار سال اخیر،‌ میزان پرداخت انواع وام‌های دانشجویی در ...