2 میلیارد دلار؛ تخصیص اعتبار برای جبران خسارت سیل ...