پیش بازی لگانس-رئال مادرید؛ شاگردان پلگرینو در خانه بسیار خطرناک هستند ...