آذر سال گذشته علی اکبر شعبانلو طی حکمی از سوی کریمی مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی سرپرس ...