کیه وو ورونا 1-3 ناپولی؛ در شب درخشش کولیبالی، آنچلوتی حکم سقوط کیه وو را امضا کرد ...