تصاویری از سیل مهیب دیروز در امارات را ببینید. ...