همه چیز از بازی دربی شروع شد، جایی که انگشت اتهام به طرف خیلی‌ها از جمله آقای کاپیتان نشانه رفت. بعد از آن اوضاع تیم خوب نشد. ...