سنگربان نساجی مازندران موفق شد در کلین شیت هت تریک کند. ...