صدف خادم، اولین بوکسور زن ایرانی است که در یک مبارزه رسمی روی رینگ رفت. او در این شب تاریخی مبارز فرانسوی را شکست داد. ...