امبر هرد جزئیاتی درباره کتک هایی که از جانی دپ همسر سابق می خورد را بیان کرد ...