تاکنون پنج کشت و صنعت از مجموع هفت کشت و صنعت به زیر آب رفته و بیش از 30 هزار هکتار از مزارع نیشکر د ...