تصاویری از 3 وهابی اجیرشده از سوی عربستان سعودی را که در خوزستان بازداشت شدند، منتشر شده است. ...