شهریاری:‌ تولیدکنندگان در مقررات دست و پاگیر سردرگم شده‌اند ...