حضور 1700 ناظر در انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری قزاقستان ...