سرمربی نساجی مازندران گفت: همه باید بدانیم که 4 تیم هستند که نسبت به سایر تیم ها، چه از نظر بودجه و چه از نظر امکانات و ستارهایی که گرفتند متمایز هستن ...