دبیر اجرایی سومین کنفرانس بین المللی اینترنت اشیاء و کاربردها در دانشگاه اصفهان، گفت: سومین کنفرانس بین‌المللی اینترنت اشیاء و کاربردها در تاریخ 28 و2 ...