رئیس مجمع: ایران در برابر کار آمریکا ساکت نخواهد بود ...