العربی قطر در حضور ملی پوش ایرانی خود برابر الریان شکست خورد. ...