رئیس جمهور در دیدار پوتین رئیس جمهور روسیه با بیان اینکه پیوند بخش های تجاری ، حمل و نقل و بانکی، روابط دو کشور را پایدار می کند، گفت: انجام معاملات با ارزهای ملی دو کشور گام بزرگی برای توسعه روابط اق ...