بندرعباس- ایرنا- مسوول برگزاری نخستین دوره از مسابقه فوتسال جام نوروز سیرمند گفت: این مسابقه در زمین چمن مصنوعی برگزار شد و تیم شهید کناری راییز با غل ...