رفتار عجیب مجری در قبال انتقاد بخشدار معمولان را مشاهده نمایید. ...