چه نشسته‌اید که نهنگ در دریاست؟ حاج علی‌اکبر ابراهیمی، این را به همشهری‌هایش گفت، وقتی تهران را دید و به دریان برگشت. ...