نماینده ویژه مخالفان دولت ونزوئلا مدعی شد این گروه با مداخله خارجی در امور داخلی این کشور مخالف است و احتمال تجهیز مخالفان به تسلیحات نظامی را رد کرد. ...