مجید مظفری به‌عنوان سفیر گردشگری در نمایشگاه بین‌المللی گردشگری تهران معرفی شد و این بازیگر به همراه یک جوان به شهرهای کشور سفر می‌کند و مبلغ گردشگری ایران می‌شوند. ...