قبول نکردن گل ما تأسف آور بود. آن گل باید قبول می‌شد. ...