نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی گفت: نبود اطلاعات کافی و جامع مختص زنان کشور یک کمبود اساسی در کشور است، بر همین اساس وزارت کار و رفا ...