یکی از محدودیت‌های اینستاگرام، قرار دادن ویدئوهای طولانی بیشتر از یک دقیقه است. اگر بخواهید ویدئویی منتشر کنید که بیشتر از یک دقیقه است؛ باید آن را به چند بخش یا تکه یک دقیقه‌ای بریده و این بخش‌ها را ...