لیوانی خالی است و به خاطر این موضوع ناراحت هست.وظیفه شما این است با کشیدن خط‌هایی آب را به‌سوی او هدایت کنید تا با این کارتان بخندد. happy glass یک بازی فکری است که از قوانین فیزیکی پیروی می‌کند و از شما می‌خواهد با کشیدن خط‌هایی آب را به‌سوی لیوانی هدایت کنید و در حقیقت

اطلاعات خبر

گروه دانلود
منبع اندرویدها
تاریخ ارسال 130 روز پیش
بازدید 1
مشابه مشابه