criminal case شما را به تاریخ پلیس برای حل و فصل موضوع قتل فرا می خواند. در این بازی شما بایستی صحنه های جرم را شناسایی کرده و سپس درباره آن ها تحقیق نمایید. از تمامی شوهاد موجود استفاده کرده و سپس همه آن ها را تجزیه و تحلیل کنید. آیا فکر می کنید که

اطلاعات خبر

گروه دانلود
منبع اندرویدها
تاریخ ارسال 130 روز پیش
بازدید 1
مشابه مشابه