همه 10 قربانی نوجوانان ورزشکاری بودند که برای تمرین در این محل حضور داشتند. ...