کشتی جام ماتئو پلیکونه| تمرین آزادکاران در ایتالیا/ آغاز رقابتهای 97 و 125 کیلوگرم از فردا ...