توضیحات رئیس ستاد نماز جمعه درباره نماز جمعه فردای تهران ...