سردار سلیمانی از جوانی تا لحظه شهادت پیوسته مجاهدت کرد ...