هوک: توافق مطلوب ترامپ 3 تفاوت مهم با برجام خواهد داشت ...