ظریف از پیشنهاد برای راه اندازی شعبه یک بانک هندی در منطقه آزاد چابهار خبر داد ...