رئیس جمهور لحظاتی قبل سوچی را به مقصد تهران ترک کرد. ...